آســـــــــمان نیلوفری

مطالب مرتبط

مغرور،غرور

آخرین جستجوها

مغرور نشو..

دقت کردی؟ گاهی... جای رحمت ميشويم زحمت جای محرم ميشوم مجرم جای ژست ميشويم زشت جای يار ميشويم بار جای قصه ميشويم غصه جای زبان ميشويم زيان و.... پس زيادی به خودمان مغرور نباشيم چون با يک نقطه جابجا ميشويم.. مغرور،غرور

نمایش ادامه مطلب