آســـــــــمان نیلوفری

مطالب مرتبط

دختر،زیبایی

دختر بودنم کافیست..

  مرا دختر خانوم مي نامند مضموني كه جذابيتش نفس گير است .... دنياي دخترانه من نه با شمعو عروسك معنا پيدا ميكند  ونه با اشك و افسوس اما همه اينها را هم در برميگيرد. من نه ضعيفم نه ناتوان چرا كه خداوند مرا بدون خشونت و زور بازو ميپسندد. اشك ريختن قدرت من نيست قدرت روح من است. اشك نميريم تا توجهي را به خواسته هايم جلب كنم با اشكم روحم را ميشويم.خانه بي من سردو ساكت است زيرا شورو هيجان زندگي با صداي بلند حرف زدن و موسيقي گوش دادن نيست زندگي ترنم لالايي آرامش بخشي را مي طلبد كه خ دختر،زیبایی

نمایش ادامه مطلب